กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุภาพ อาจนนลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ
ครู คศ.2