กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปริปุณณา อุดมโชค
ครู คศ.1