ปฐมวัย

นางสมพิศ กุลพักตรพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ
ครู คศ.1

นางประภารัตน์ ทองหนัก

นางจันทรกร วรทรัพย์