ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางมาลินี สาตสุข
ครู คศ.2