ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุภาพ อาจนนลา
ครู คศ.1