ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางชนานาฎ คุ้มทรัพย์
ครูจ้าง เทศบาล