ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางทิพาวรรษ์ แพเรือง
ครู คศ.3