ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวผ่องศรี เฉินยืนยง
ครู คศ.3