ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางพรทิพย์ ห้วยหงษ์ทอง
ครู คศ.3