ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางกัลจุรี สว่างใจ
ครูจ้าง เทศบาล