ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเยาวนิตย์ กิมสวัสดิ์
ครู คศ.3