ครูประจำชั้นอนุบาล 1

นางสมพิศ กุลพักตรพงษ์
ครู คศ.3

นางจันทรกร วรทรัพย์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล