คณะผู้บริหาร

นายตรี ศตสังวัตสร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกิ่งดาว เทือกขันตี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา