วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

                                                วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้  ควบคู่คุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

                             และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


                                              ปรัชญาโรงเรียน

                                            นิมิตตํ  สาธุรูปนํ  กตญญูกตเวทิตา

                                      ความกตัญญูกตเวที  เป็นเครื่องหมายของคนดี