ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนบ้านบางจาก  เปิดสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๔๘๓  โดยใช้โรงเก็บข้าวเปลือกของนายผล  บุญสม   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลบางจาก  เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔   ต่อมาได้ย้ายที่เรียนไปที่โรงเก็บข้าวเปลือกของนายศิริ  เปี่ยมสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ เมื่อวันที่ ๕พฤศจิกายน ๒๔๘๓  ต่อมานายศิริ  เปี่ยมสวัสดิ์  และนายเชื้อ- นางเข็ม  โพธิ์เมือง ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินให้เป็นที่ปลูกสร้างอาคารเรียน จำนวน  ๒ ไร่ ๔๘วา  อาคารเรียนหลังแรกเป็นแบบ ป.  จำนวน ๔ ห้องเรียน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐บาท  สร้างเมื่อ พ.. ๒๔๙๖  ขณะนี้มีอาคารเรียนแบบถาวร  จำนวน ๓ หลัง คือแบบ ๐๑๗  สองชั้น ๘ ห้องเรียน ๑หลัง แบบ ๐๑๗  สองชั้น ๖ ห้องเรียน  จำนวน ๑ หลัง  แบบ สปช. ๒/๒๘  สามชั้น ๑๒ ห้องเรียน  จำนวน ๑ หลัง

                    อาคารประกอบด้วยมี  โรงอาหาร ๑ หลังบ้านพักครู  ๑ หลัง   ส้วม ๓ หลัง ๑๒ ที่นั่ง 

หอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ๑ หลัง